logo

Slobodný prístup k informáciám 5.3.2019

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (https://www.upsvr.gov.sk/slobodny-pristup-k-informaciam)

1. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. k dispozícii na webovej stránke Centra v dokumente Program centra. V tlačenej forme v priestoroch Centra.

2. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty na adrese: Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov
  • ústne – osobne v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa
  • telefonicky v pracovných dňoch – t. č.: 0918247620
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: cdrpresov@cdrpresov.sk

3. Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

  • kto žiadosť podáva,
  • komu je žiadosť adresovaná,
  • aké informácie žiadateľ žiada,
  • aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, …).

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote.

5. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na internetových stránkach.

 

Podanie sťažnosti

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach”) a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Prešov, Centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 7:00 hod do 15:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

1. Písomne,
2. ústne do záznamu,
3. elektronickou poštou.

Písomná sťažnosť

Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu Centra, ktorá je zverejnená na web stránke Centra –
Centrum pre deti a rodiny Prešov,
Požiarnická 3,
080 01 Prešov.

Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti - na prízemí v sídle Centra.

Ústna sťažnosť

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec Centra vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

Elektronická sťažnosť

Sťažnosť je možné podať aj elektronickou poštou. Emailové adresy sú zverejnené na web stránke Centra.
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná osoba: Mgr. Dana Krištofová

Spôsob podávania podnetov:

1. Písomne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov.
2. E-mailom: cdrpresov@cdrpresov.sk

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.