logo

Ponuka voľného pracovného miesta - sociálny pracovník 22.3.2022

Pridaj sa do nášho tímu!

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

_______________________________________________________________

Kraj:  Prešovský

 Názov pozície:  sociálny pracovník – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest:  2

Miesto výkonu práce:  Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3 

Hlavné úlohy:   Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. 

Termín nástupu :   dohodou

Platová trieda:  podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základná tabuľka , 9PT od 972,- € v hrubom v závislosti od dľžky započítanej praxe, platová tarifa ešte navýšená o 5%. 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, prax je výhodou

Jazykové znalosti:     vítané

Počítačové znalosti:   Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft  Powerpoint

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž. Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu uchádzača o zamestnanie v zmysle §22 ods. 1,2,3,4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

               Mgr. Monika Haraksimová

Telefón:  0917106690

E-mail:   monika.haraksimova@cdrpresov.sk

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b)kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c)kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,

d)profesijný štruktúrovaný životopis,

e)čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),

f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g)písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 1.4.2022.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. Po posúdení prijatých žiadosti budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie.

 

                                                                                                                                                                                                               Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka CDR

                                     

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.