logo

Ponuka voľného pracovného miesta - psychológ 22.3.2022

Pridaj sa do nášho tímu!

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Prešov- psychológ

 Kraj: Prešovský kraj

 

Názov pracovnej pozície:      psychológ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest:             2

Miesto výkonu práce:         Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov 

Hlavné úlohy:                        Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Termín nástupu:                    dohodou

Platová trieda:  od PT 6(od 976,50 EUR) podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné predpoklady:    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor psychológia

 Jazykové znalosti:      vítané

Počítačové znalosti:   ovládanie práce PC

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, samostatnosť, priamosť, čestnosť, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž, sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, adaptabilita a rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti  

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: zákon 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č.103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu uchádzača o zamestnanie v zmysle §22 ods. 1,2,3,4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Monika Haraksimová

Telefón:  0917106690

E-mail:   monika.haraksimova@cdrpresov.sk

Adresa CDR PO:   Požiarnická 3, 080 01 Prešov

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu špeciálny pedagóg,  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme:

a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) profesijný štruktúrovaný životopis

d) výpis z registra trestov

e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),

f ) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 1.4.2022. V určenom termíne ich zasielajte na adresu CDR PO alebo email, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Dana Krištofová

                                                                                                                                                                                                                                           riaditeľka CDR

 

 

 

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.